Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
č. 1/2016
platné od 1.9.2016

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) slouží zajištění informovanosti Kupujících dle platných právních předpisů České republiky při uzavírání Kupních smluv a smluv o dílo s Prodávajícím a ke stanovení a upozornění Kupujících na podmínky, postupy a způsoby uplatnění odpovědnosti z vady zakoupeného Zboží (reklamace) a provedeného díla a na délku záruční doby.
1.2. Předmětem Smlouvy uzavírané podle těchto VOP jsou dodávky Zboží ze sortimentu Prodávajícího Kupujícímu, na základě jeho závazných objednávek a úhrada Ceny dodaného Zboží Kupujícím. Veškeré dodávky Zboží, včetně dodávek budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto VOP. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek (všeobecných obchodních podmínek Kupujícího), pokud nejsou výslovně Prodávajícím akceptovány. Přechod a převod práv a povinností z Rámcové kupní smlouvy je možný pouze se souhlasem Prodávajícího.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1. Pojmy psané velkými počátečními písmeny mají následující význam:
a. „Cena“ znamená cenu za Zboží nebo Službu dle nabídky Prodávajícího;
b. „Kupující“ znamená fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje, nebo zamýšlí koupit zboží, anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo;
c. „Kupní smlouva“ a/nebo „Smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím ve smyslu § 2085 a násl. OZ, jejímž předmětem je koupě Zboží;
d. „Odpovědnost za dílo“ znamená práva a povinnosti z vad díla dle ustanovení § 2615 OZ a násl.;
e. „OZ“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;
f. „Prodávající“ znamená společnost Flower Company, s.r.o., IČ 28551168, se sídlem Praha 1, Nové Město, Vojtěšská 211/6;
g. „Spotřebitel“ znamená člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná;
h. „Zboží“ znamená výrobky, rostliny a zelené a mechové stěny, které Prodávající prodává a nabízí, a které jsou předmětem Kupních smluv, případně smluv o dílo.

Seznam Zboží a služeb je veden na internetových stránkách prodávajícího http://www.flower-company.cz/.

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.2. Objednávku Zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:
a. Elektronickou objednávkou formou emailu. Po odeslání objednávky je Kupujícímu zasláno e-mailem potvrzení o přijetí objednávky. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat Prodávajícího emailem nebo prostřednictvím tel. č. +420 603 840 452 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je Prodávající povinen dodat v souladu s těmito VOP objednané Zboží na místo dodání a Kupující je povinen za dodané Zboží zaplatit sjednanou Cenu.
i. Telefonickou objednávkou na telefonních číslech uvedených na webových stránkách Prodávajícího. Objednávky jsou přijímány každý den od 9:00 do 17:30 hodin. Kupující je povinen v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat Prodávajícího emailem nebo prostřednictvím tel. č. +420 603 840 452 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je Prodávající povinen dodat v souladu s těmito VOP objednané Zboží na místo dodání a Kupující je povinen za dodané Zboží zaplatit sjednanou Cenu.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB, REALIZACE DÍLA

4.1. Při dodání Zboží odesláním příjemci Prodávající odesílá Zboží Kupujícím do místa určeného Kupujícím.
4.2. Přeprava Zboží je prováděna Prodávajícím nebo dopravcem.
4.3. Dopravce/Prodávající přepraví Zboží, nebo dílo na sjednané místo a vydá ho Kupujícímu v přepravní lhůtě, na které se s Kupujícím dohodl. Informace o místě, příjemci, pokud Kupující převzetím Zboží pověří třetí osobu („Příjemce“) a přepravní lhůtě předává dopravci Prodávající na základě objednávky Kupujícího. Vždy je třeba, aby Kupující důkladně zkontroloval správnost kontaktních telefonních čísel, adresy, dostupnost místa dodání a dalších souvisejících specifikací, které ovlivňují správnost, rychlost a bezproblémovost dodání Zboží. V případě realizace díla, jež je montováno do stěn, nebo příček (např. mechové stěny, zelené stěny, závěsné květináče apod.) je Kupující povinen předat Prodávajícímu odpovídající technickou dokumentaci s vyznačením inženýrských sítí - v opačném případě nenese Prodávájící odpovědnost za případnou škodu vzniklou narušením inženýrské sítě/sítí. Kupující umožní přístup Prodávajícímu do svých prostor, nebo prostor určených k dodání Zboží, či instalaci objednaného díla za účelem předání zboží, díla, dodání služby, instalace prvků apod. po celou dobu, až do úplného předání zboží, či díla Kupujícímu. Kupující uděluje souhlas ke vstupu do prostor určených k dodání Zboží, realizaci díla, dodělávek či úprav a to až do doby, než dojde k úplnému uhrazení objednaného Zboží, nebo díla ze strany Kupujícího.
4.5. Příjemce/Kupující musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li Příjemce/Kupující přítomen, může Dopravce/Prodávající vydat Zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě za předpokladu, že je osoba k tomu oprávněná. Toto neplatí, pokud si Kupující v objednávce písemně vymíní, že Zboží musí být předáno určitému Příjemci do vlastních rukou. Dopravce/Prodávající není povinen kontrolovat totožnost Příjemce.
4.6. V případě, že Příjemce odmítne Zboží převzít, nebo že Zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nedostupnosti místa, nepřítomnosti Příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito VOP Zboží v místě doručení předat a nebudou-li další instrukce dopravci/Prodávajícímu sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví Zboží zpět Prodávajícímu. Vrácení Zboží Prodávajícímu, či přejezd na novou adresu může být zpoplatněn.
4.7. Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení Zboží. Bylo-li opakované doručení Zboží způsobeno vinou nedostupnosti místa, chybných, nebo neúplných údajů v kontaktech na Příjemce/Kupujícího ze strany Kupujícího, má Prodávající nárok účtovat poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení Zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude Příjemce/Kupující nacházet na dané adrese.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1. Objednávku je možné zaplatit:
a. V hotovosti dopravci/Prodávajícímu;
j. Bankovním převodem;
k. Dobírkou.
5.2. Celková Cena objednávky je složena z ceny Zboží, z ceny přepravy /dopravy a instalace.
5.3. Cena za Zboží odpovídá cenové nabídce Prodávajícího, kterou Kupující obdrží od Prodávajícího.
5.4. Po akceptaci nabídky Kupujícím, je Kupující povinen uhradit zálohovou platbu ve výši 50% z celkové Ceny za Zboží, pokud se Kupující a Prodávající nedomluví jinak. Doplatek za dodané zboží, dopravu a instalaci je realizován bankovním převodem před dodáním, nebo v hotovosti, či platební kartou při předání za předpokladu, že je na místě přítomen přímo Kupující, nebo osoba oprávněná.

5.5. Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. 


5.6. Fakturační údaje Prodávajícího:

Flower Company s.r.o.
Praha 1, Nové Město, Vojtěšská 211/6
IČ: 28551168, DIČ: CZ28551168


6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A UKONČENÍ SMLOUVY

6.1. Záruční podmínky na Zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří přílohu těchto VOP, a příslušnými právními předpisy.
6.2. Prodávající má právo od Smlouvy kdykoliv odstoupit v odůvodněných případech, zejména pokud objednané Zboží nebude možné dodat v dohodnuté době, případně je dodávka Zboží z jiných důvodů nadměrně nákladná, komplikovaná, obtížná nebo nemožná. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Kupující porušuje Smlouvu, tyto VOP nebo závazné právní předpisy.
6.3. Spotřebitel je oprávněn odstoupit v souladu s bodem 7 těchto VOP.

6.4. Kupující (právnická osoba / podnikatel) není oprávněn odstoupit od smlouvy související se zbožím, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5. Kupující (právnická osoba / podnikatel) má právo odstoupit od smlouvy před dodáním zboží, nebo samotnou instalací objednaných prvků, pakliže se nejedná o zboží uvedené v 7.6 a.b.c. Kupující bere na vědomí, že prodávající si bude nárokovat storno poplatek ve výší 50% z celkové ceny zakázky.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány.

6.7. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží.

6.8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6.9. Kupující/Podnikatel bere na vědomí, že nemá nárok na odstoupení od smlouvy a že umožnění odstoupení od smlouvy je projevem dobré vůle prodávajícího a kupující si jej nemůže nárokovat.

7. SPOTŘEBITELSKÁ UJEDNÁNÍ

7.1. Ustanovení tohoto článku VOP se použijí v případě, že je Smlouva uzavřena se Spotřebitelem distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
7.2. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, v případě Kupní smlouvy ode dne převzetí Zboží, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu, pokud to OZ nevylučuje.
V takovém případě je nutné odstoupení odeslat v listinné podobě. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odeslal Prodávajícímu oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje. Vzorové poučení o právu Spotřebitele odstoupit od Smlouvy a formulář pro odstoupení jsou přílohou VOP.
7.3. V případě odstoupení od Smlouvy, bude Cena vrácena na účet, z něhož byla Spotřebitelem uhrazena, neuvede-li při odstoupení Spotřebitel účet jiný.
7.4. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, sdělí písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení Ceny, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody. Nebude-li Spotřebitelem číslo bankovního účtu sděleno, bude mu Cena vrácena na účet, z něhož byla Spotřebitelem Cena uhrazena, jestliže takový účet existuje. Dokud nebude Poskytovateli bankovní účet pro vrácení Ceny znám, není povinen tuto vracet a není s jejím vrácením v prodlení.
7.5. Spotřebitel nesmí v případě odstoupení od Smlouvy ze Zboží odstraňovat originální označení (tj. cedulky, nálepky apod.) a pokud tak učiní, je v souladu s příslušnými ustanoveními OZ povinen Prodávajícímu nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu. Spotřebitel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení.
7.6. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že předmětem Smlouvy je:
a. dodávka Zboží, které je upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;
b. dodávka Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím;
c. oprava nebo údržba provedená v místě určeném Spotřebitelem.
7.8. Spotřebitel prohlašuje, že je mu znám význam všech doložek ve smyslu ust. § 1754 OZ.

8. SMLOUVA

8.1. Cena se považuje za zaplacenou momentem připsání celé částky Ceny, včetně nákladů Prodávajícího na dodání Zboží, na účet Prodávajícího, nebo předáním takové částky v hotovosti Prodávajícímu/dopravci.
8.2. Poskytovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží do úplného zaplacení Kupní ceny, nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak.
8.3. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží přechází na Kupujícího, momentem předání Zboží prvnímu dopravci, pro případ že Kupující je Spotřebitel, momentem převzetí Zboží.
8.4. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.
8.5. Smluvní strany ujednávají, že způsob zabalení Zboží určuje výhradně Prodávající. Ustanovení
§ 2097 OZ se nepoužije.
8.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Kupující nemá právo započíst jakékoliv své pohledávky za Prodávajícím za pohledávkami Prodávajícího za Kupujícím.
8.7. Kupující nemá právo postoupit své pohledávky za Prodávajícím třetí osobě bez souhlasu Prodávajícího.

9. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

9.1. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Kupujícím.
9.2. Prodávající je oprávněn kdykoli jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto VOP nebo i celou Smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Kupujícího.
9.3. Prodávající je oprávněn po uzavření Smlouvy s Kupujícím informovat Kupujícího o svých obchodních nabídkách a o nabídkách svých obchodních partnerů, s čímž Kupující výslovně souhlasí.
9.4. V případě, že Kupující vstoupil do likvidace, bylo proti jeho osobě zahájeno a probíhá insolvenční řízení nebo je jeho majetek postižen exekucí, je Prodávající oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy, a/nebo případně Dodatku ke Smlouvě. V případě, že by některá z těchto nastala v průběhu trvání Smlouvy, je Prodávající oprávněn i bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
9.5. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy v případech, kdy by jinak byl oprávněn
od Smlouvy odstoupit.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se Zboží a místa určení.
10.2. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Osobní údaje jsou od Kupujícího získávány na základě Smlouvy. Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Data Prodávající zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi a dále k účelu, který Kupující výslovně odsouhlasí (zejména jejich využití při marketingových a propagačních akcích, zasílání marketingových materiálů, případně poskytnutí třetím osobám za tímto účelem). Pokud se osobní údaje Kupujícího změní nebo jsou nepřesné, je Kupující povinen bez prodlení tyto aktualizovat nebo Prodávajícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující je oprávněn kdykoli požádat o informace ohledně zpracování jeho osobních údajů, o provedení jakékoli změny, opravy nebo likvidace jeho osobních údajů, nebo se obrátit na Prodávajícího v případě, že se bude domnívat, že s jeho osobními údaji je nakládáno v rozporu se zákonem.
10.3. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny VOP nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.
10.4. Podáním objednávky Kupující vyjadřuje s těmito VOP souhlas.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil s VOP před uzavřením Smlouvy a VOP mu jsou známy ve smyslu
ust. § 1751 odst. 1 OZ.
11.2. Ujednání ve Smlouvě má přednost před ujednáním ve VOP, pokud by však jakékoli ujednání ve Smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání ve Smlouvě.
11.3. Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 OZ vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.
11.4. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, a dále prostřednictvím emailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.
11.5. Ukončením trvání Smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VOP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky Prodávajícího za Kupujícím.
11.6. Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo VOP jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.
11.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytování Služeb kdykoli omezit nebo bez náhrady ukončit, a to i bez předchozího upozornění.
11.8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne [1.9.2016].Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení